Blogger
Facebook
Flickr
Google+
Youtube
Pinterest

 

  • prevenciós program már 4 évesen
  • egyéni szájhigiéniás program
  • rendszeres ellenőrzés
tovabbgomb
  • szájhigiéniával kapcsolatban
  • fogfehérítéssel kapcsolatban
  • implantológiával kapcsolatban
tovabbgomb


A www.klinikakdent.hu weboldal használata


 


Kérjük Önt, hogy a www.klinikakdent.hu weboldal használata el?tt a szerzői jogokról és a személyes adatok védelmér?l szóló jogi feltételeket olvassa el, mert Ön a portál oldalainak használatával ezeket a feltételek Önmagára nézve kötelez?en elfogadja.

Szerz?i jogok védelme
A portál tartalma a KlinikákDent Kft. szellemi tulajdonát képezi. Oldalainak tartalma szerz?i jogvédelem alatt áll. A  KlinikákDent Kft. el?zetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában. A portál egyes részeit (kép, hang, adat) a látogató saját felhasználására merevlemezre mentheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a portál többszörözött részeinek a terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történ? tárolására, letölthet?vé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történ? hozatalára. A lementett portálról a látogató nem jogosult a jelen jogi közleményekre és a szerz?i jogokra való utalás eltávolítására. A fentiekt?l eltérni csak a KlinikákDent Kft.-vel kötött írásbeli szerz?dés alapján és kizárólag a KlinikákDent Kft.-vel szerz?d? fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a KlinikákDent Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és a részére okozott kár megtérítését.  A KlinikákDentKft.  a közzétett hirdetmények tekintetében kell? körültekintéssel jár el, mindazonáltal nem vállal felel?sséget a közölt információk pontosságáért amennyiben azok küls? forrásból származnak és fordítási hibából adódnak. A portálon található információk változtatási jogát minden el?zetes bejelentés nélkül fenntartjuk. 

Szemelvények az 1999. évi LXXVI. szerz?i jogokról szóló törvényb?l:
4.§ (1) A szerz?i jog azt illeti, aki a m?vet megalkotta (szerz?).

16. § (1) A szerz?i jogi védelem alapján a szerz?nek kizárólagos joga van a m? egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történ? bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltér? rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerz?déssel szerezhet?. 
18. § (1) A szerz? kizárólagos joga, hogy a m?vét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.  

Többszörözés:
a) a m? anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár id?legesen, valamint

b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésr?l.
(2) A m? többszörözésének min?sül különösen a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang-  vagy képfelvétel el?állítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történ? közvetítés céljára való rögzítés, a m? tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint  a számítógépes hálózaton átvitt m?vek anyagi formában való el?állítása. Az építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is. 

Jogi nyilatkozat a személyes adatok védelmér?l
Az 1992. évi LXIII. tv. (A személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér?l), valamint a 2001. évi CVIII. tv. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l) vonatkozó rendelkezései alapján  Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a KlinikákDent Kft. saját marketing céljaira felhasználja a hivatkozott jogszabályi el?írások betartása mellett. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésr?l tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni. 

Akciók: